19 februari 2018

Bouwupdate van ons nieuwe kantoor aan de Arkerpoort in Nijkerk

pleijsier bouw-

De nieuwbouw van Pleijsier Bouw & Borghese Real Estate aan de Arkerpoort in Nijkerk vordert gestaag. De funderingen en de begane grond vloer zijn reeds aangebracht, en de komende twee maanden gaan we de rest van het casco pand opbouwen. Dit houdt onder andere in, de staalconstructies monteren, prefab V-kolommen plaatsen, kanaalplaatvloeren leggen en de betonkern opbouwen.  Nadat deze twee maanden voorbij zijn, zullen we starten met het wind- en waterdicht maken van het pand. De dakbedekking zal worden aangebracht en de vliesgevel zal worden gemonteerd, waarna ook inpandig de installaties kunnen worden aangebracht en een start gemaakt kan worden met de afbouw.

  Gebouwinformatie
Locatie Arkerpoort 2  3861PS Nijkerk
BVO circa 1.675 m²
Functie(s) Kantoorfunctie: circa 590 m²Bijeenkomstfunctie: circa 300 m²
Industriefunctie: circa 130 m²
Gemeenschappelijk: circa 360 m²
BREEAM-NL score Verwachting: Outstanding
Projectgegevens
Opdrachtgever Pleijsier Bouw BV
Projectmanager Borghese Real Estate
Expert(s) Nelissen ingenieursbureau
Assessor Greenbuildingcoach.nl
Ontwerpgegevens
Architect MIES architecten te Ede, Dhr. B. van de Lustgraaf
Aannemer Pleijsier Bouw te Nijkerk, Dhr. P. Cohen en Dhr. R. Pleijsier
Installateur(s) E – Installaties: Van Dalen installatiesW – installatie: DENK/W
Projectbeschrijving
Inleiding Het ontwerp van Mies architectuur uit Ede is een transparant gebouw met grote overstekken die voor een horizontale geleding zorgen. Een groen dak, groene geveldelen, in het gebouw geïntegreerde windturbines en PV-panelen op het dak geven het gebouw een duurzame uitstraling. Ook de materialisatie en de vrij indeelbare plattegronden dragen bij aan een hoge duurzaamheidsprestatie.Het gebouw bestaat uit drie bouwlagen. Op de begane grond is de entree van het gebouw gelegen met een aantal gezamenlijke ruimten. De eerste verdieping zal door Pleijsier Bouw gebruikt worden en de tweede verdieping door Borghese Real Estate. Het betreft een gebouw met voornamelijk kantoorfunctie waarin eveneens een aantal vergaderruimten zijn gelegen.
Tijdens de ontwerpfase is veel aandacht besteed aan de gezondheid en het comfort van de vernieuwde werk­omgeving. De heldere structuur en materialisatie genereren onder meer lange zichtlijnen en een royale inval van daglicht. De keuze voor een open kantoortuin als werkplekconcept alsmede de doordachte ontsluitings­mogelijkheden zijn belangrijke indi­catoren voor de flexibiliteit van het vernieuwde gebouw.
Ambities De ambitie bij dit nieuwbouwproject is hoog. Gestreefd wordt naar BREEAM-NL Outstanding op basis van de BRL 2014 v2.0.
Technische oplossingen Het gebouw wordt aangesloten op een warmtepomp-systeem ten behoeve van warmte en koeling. Daarnaast worden PV-panelen en windturbines geplaatst voor de duurzame opwekking van elektriciteit. De basisverlichting schakelt op basis van aanwezigheidsdetectie en daglichttoetreding om het energieverbruik zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast is gekozen voor het toepassen van een zeer energiezuinige lift.Verwacht geschat jaarverbuik;

 • Gas, er worden geen fossiele brandstoffen verbruikt.
 • Water, circa 3,5 m³/persoon/jaar bedragen. Regenwater wordt opgevangen in een regenwateropvangtank en gebruikt ten behoeve van de spoeling van toiletten en urinoirs. Naar verwachting zal dit 60% van het totale waterverbruik bedragen.
 • Electra, verwacht  76 kWh/m² BVO. De toepassing van de warmtepomp en de aanwezige PV-panelen leiden ertoe dat een energieneutraal gebouw.
Innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen De belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen van het gebouw;hoge thermische isolatie van de bouwkundige schil (Rc waarden 8 en 6 voor dak en 4,5 voor gevels, hoogwaardige triple beglazing en overstekken en zonwerende voorzieningen)

 • gebruik van hernieuwbare energie door warmtepomp
 • groener maken van de parkeervoorziening
 • begrenzers (WAT1) beperken drinkwatergebruik op kranen, toiletten en urinoirs
 • lange levensduur per bouwelement
 • de hoofddraagconstructie, gevels, installatie en het inbouwpakket zijn volledig te scheiden en kunnen levensafhankelijk worden vervangen
 • werkplek verlichting in LED
 • slimme kunstverlichting die reageert op de aanwezigheid van mensen en de hoeveelheid daglicht: daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie
 • gebouwbeheer, monitoring
 • energiemonitoring, energiebeheer
Proces Door betrokkenheid van ervaren partijen, die het belang van alle verschillende BREEAM-NL fasen onderkennen, hebben wij onze ambities succesvol kunnen afronden. Tijdens wekelijkse bouwvergaderingen zijn alle facetten binnen BREEAM uitvoerig besproken. Het uitgangspunt bij de start van dit project was BREEAM “Outstanding”.
BREEAM-NL De ambitie is om aan de criteria-eisen van de volgende credits te voldoen:MANAGEMENT: prestatieborging, bouwplaats en omgeving, milieu-impact bouwplaats, gebruikershandleiding, consultatie, kennisoverdracht, levenscycluskostenanalyse
GEZONDHEID: daglichttoetreding, uitzicht, tegengaan lichthinder, hoogfrequente verlichting, kunstverlichting binnen/buiten, lichtregeling, interne luchtkwaliteit, vluchtige organische verbindingen, thermisch comfort, temperatuurregeling, akoestiek
ENERGIE: energie efficiëntie, submetering energieverbruiken, energiezuinige buitenverlichting, toepassing duurzame energie, energiezuinige liften, waarborging thermische kwaliteit gebouwschil
TRANSPORT: alternatief vervoer, voetgangers- en fietsersveiligheid, vervoersinformatiepunt, toelevering en manoeuvreren
WATER: waterverbruik, watermeter, lekdetectie hoofdwateraansluiting, zelfsluitende watertoevoer sanitair, recycling van water, irrigatiesystemen
MATERIALEN: bouwmaterialen, onderbouwde herkomst materialen, robuust ontwerpen, gebouwflexibiliteit
AFVAL: afvalmanagement op de bouwplaats, opslagruimte voor herbruikbaar afval, inrichting
LANDGEBRUIK & ECOLOGIE: hergebruik van land, aanwezigen planten en dieren op de locatie, planten en dieren als medegebruiker van plangebied, duurzaam medegebruik van planten en dieren op lange termijn
VERVUILING: ruimte verwarming gerelateerde Nox-emissies, minimalisering van vervuiling afstromend regenwater, minimalisering van lichtvervuiling, geluidsoverlast.
Kosten Bij de keuze van materialen is reeds rekening gehouden met de exploitatie. Er zijn extra investering gedaan welke (deels) gecompenseerd zullen worden door subsidies. Hiermee is tegen beperkte investeringskosten een veel duurzamer gebouwontwerp mogelijk.
Tip(s) voor volgend project Het is aanbevelenswaardig om vroegtijdig de BREEAM ambitie vast te leggen. Het niet reeds in de programmafase eenduidig stellen van deze ambitie leidt tot veelvuldige aanpassingen in VO en Do ontwerpen indien niet reeds van het schetsontwerp rekening wordt gehouden met de BREEAM voorzieningen.Een BREEAM project vraagt veel meer voorbereidingstijd vanwege de uitgebreide diepgaande onderbouwingen. Het is aan te bevelen hiermee goed rekening te houden met de planning van de ontwerpfasen en voldoende tijd te reserveren.

 

Meer berichten